Български именник

Международен ден на жертвите на религиозната омраза - 22 Август


На Международния ден за възпоменание на жертвите на насилие, основано на вероизповедание или религиозни убеждения, отдаваме почит на всички, които са загубили живота си, които са обект на нападение, заплаха или преследване поради вероизповеданието или религиозните си убеждения.

Твърде много хора по света са дискриминирани заради самата си същност или за това, в което вярват или не вярват. Преследването е насочено към лицата, които изповядват своята религия или убеждения чрез богослужение и образование, или към тези, които променят или изоставят своята религия или убеждения.

Нападенията срещу лица, основани на тяхната религия или убеждения, както и насилието, извършвано под претекст на религиозна доктрина, изисквания или практики, са неприемливи.

С пандемията от COVID-19 виждаме конспиративни теории и превръщане в изкупителни жертви на религиозни или верски общности, допринасящи за увеличаване на публичното проповядване на религиозна омраза, което представлява подбуждане към дискриминация, враждебност или насилие. Тези прояви често са ранни предупредителни сигнали за насилствени нападения и други форми на нарушения и злоупотреби с правата на човека. В същото време религиозните дейци играят основна роля в предоставянето на хуманитарна помощ и социални услуги, което допринася за световната борба с пандемията.

Нашият ангажимент се ръководи от прилагането на насоките на ЕС относно свободата на религията и убежденията. Ние се стремим да премахнем всяка форма на преследване и дискриминация на лицата чрез ангажимента на ЕС към многостранното сътрудничество и ангажираността в рамките на форумите на ООН по правата на човека и инициативите под егидата на ООН.

През последните десет години чрез Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ) ЕС финансира проекти, свързани със свободата на религията и убежденията, на стойност над 22 милиона евро във всички региони на света, включително наред с другото, действия за противодействие на изказванията, подбуждащи към омраза, и насърчаване на диалога между общностите и религиите.

Европейският съюз ще продължи да работи в страната и в чужбина за борба с дискриминацията и изказванията, подбуждащи към омраза, основани на религиозна принадлежност или убеждения, както и за борба с безнаказаността и укрепване на отчетността.