Български именник

Латин - значение, произход и имен ден

от народностно име "л а т и н и" или цветето "латинка"